Akademia Liderów Polonijnych 2018

Fundacja „Popieram Rodzinę” realizuje obecnie projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą „Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia liderów polonijnych” (Numer Umowy: 139/425A/2018)

Lider Projektu: Fundacja „Popieram Rodzinę”

Partnerzy Projektu:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polskie Misje Katolickie Niemiec, Francji, Hiszpanii
  • Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. we Włoszech

Cel projektu:  nawiązując do wieloletnich tradycji działań podejmowanych przez misje katolickie, które aktywnie działają na rzecz wszechstronnego wsparcia rodzin skupiając wokół siebie rodziny ze środowisk polonijnych, Fundacja „Popieram Rodzinę” wraz z Polskimi Misjami Katolickimi z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Duszpasterstwie przy kościele Św. Stanisława B.M. we Włoszech oraz przy merytorycznym i naukowym wsparciu Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizuje przedsięwzięcie w ramach którego polskie rodziny na emigracji otrzymają wsparcie.

Wsparcie zostanie udzielone w postaci doradztwa rodzinnego (rozumianego jako poradnictwo o szerszej ofercie pomocowej dla rodzin w różnych problemach psychologicznych, pedagogicznych, prawnych) oraz rodzinnego doradztwa zdrowotnego (ukierunkowanego na połączenie fachowej wiedzy z zakresu zdrowia rodziny).

Działania edukacyjne zostaną uzupełnione o działania upowszechniające, m.in. organizację Dni Polskiej Rodziny, ściśle związanych z obchodami 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie oraz wydanie publikacji dotyczącej problematyki wsparcia polskiej rodziny na emigracji.

Planowane jest wykształcenie 160 doradców z zakresu doradztwa rodzinnego oraz doradztwa zdrowotnego, którzy w przyszłości będą prowadzić poradnictwo dla polskich rodzin. Pozwoli to na zwiększenie dostępności oferty doradczej skierowanej dla rodzin i pozwoli również na utrzymanie trwałości rozwiązania i jego długofalowe efekty.

Projekt „Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia liderów polonijnych” ma na celu nie tylko objęcie wsparciem polskich rodzin doradztwem rodzinnym oraz zdrowotnym. Jego efektem ma być również poprawa integracji polskich rodzin ze społeczeństwem lokalnym przy zachowaniu tożsamości narodowej i tradycji polskiej rodziny. Wzrost świadomości znaczenia rozwoju duchowego i społecznego polskich rodzin w kontekście funkcjonowania środowisk polonijnych oraz poprawa wizerunku instytucji polskiej rodziny oraz docenianie jej potrzeb.