Archiwum

III Międzynarodowy Kongres Rodziny „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”

Fundacja „Popieram Rodzinę” była współorganizatorem III Międzynarodowego Kongresu Rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Polonii, między innymi z Francji, Anglii, Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, Danii. Spotkanie otworzyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Minister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak.

Podczas pierwszego dnia Kongresu tematem przewodnim, była rodzina polska poza granicami kraju, dzień polonijny. W programie wystąpili referenci z Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej.

W drugim dniu obradowano między innymi nad:

– uwarunkowaniami pogłębiania więzi w małżeństwie;
– znaczeniem okazywania uczuć;
– małżeńskiej intymności;
– przygotowaniem się do roli matki, ojca, ciąży i porodu;
– konfliktami i kryzysami w małżeństwie;

Trzeci dzień Kongresu został poświęcony budowaniu więzi w rodzinie. Poruszono między innymi kwestie:
– znaczenia wartości w budowaniu więzi;
– uwarunkowaniach rozwoju więzi na poszczególnych etapach wzrastania dzieci;
– relacji z osobami starszymi i chorymi w rodzinie;
– zadań w ochronie i promowaniu rodziny;

 


Program  „Lider Bezpieczeństwa”

Fundacja „Popiera Rodzinę” i Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowały ogólnopolski program szkoleniowy pn. „Lider Bezpieczeństwa”, adresowany do pracowników szkół i innych placówek edukacyjnych, zwłaszcza do osób odpowiedzialnych za organizację zajęć dla młodzieży i jej bezpieczeństwo.

Program „Lider Bezpieczeństwa” miał na celu promocję wiedzy i zachowań najbardziej wskazanych w sytuacjach nagłego zagrożenia atakami terroru, czyli zagrożenia coraz bardziej prawdopodobnego i nader często lekceważonego. Program został opracowany we współpracy z bawarski instytutem IFN oraz konsultowany z żołnierzami jednostek specjalnych GROM.

Cykl szkoleń składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

W części teoretycznej z uczestnikami szkoleń zostały omówione wybrane formy działań terrorystycznych, zasady zachowania w strefie bezpośredniego zagrożenia, współpraca z siłami porządkowymi, zagrożenia na jakie mogą być narażeni uczestnicy zdarzeń oraz sposoby ćwiczenia z dziećmi i młodzieżą właściwego reagowania na zagrożenie.

W części praktycznej zostały przeprowadzone zajęcia m.in widowiskowe ćwiczenia urealnionych sytuacji zagrożenia, sprzyjające kształtowaniu prawidłowych odruchów i nawyków, a także rozpoznawaniu i unikaniu zachowań błędnych i niebezpiecznych.

Szczegółowe scenariusze i programy zajęć były dostosowane do uwarunkowań konkretnej placówki, uwzględniając jej specyfikę, położenie, rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.

Wszystkie szkoły oraz placówki oświatowe, które wzięły udział w Programie „Lider Bezpieczeństwa” otrzymały specjalny certyfikat i plakietkę „Bezpieczne miejsce”.

                                       

 


„Uniwersytet Rodzinnie” Inauguracja Semestru Letniego 2016 Warszawa

Fundacja „Popieram Rodzinę” oraz Wydział Studiów nad Rodziną UKSW dnia 20 marca 2016 r. na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, zorganizowali zajęcia i świetną zabawę naukową dla rodziców z dziećmi, dziadkami oraz przyjaciółmi w ramach „Uniwersytet Rodzinnie”.
Podczas inauguracji można było:
-wziąć udział w ciekawych zajęciach chemicznych;
-wykonać różnorodne eksperymenty fizyczne;
-poradzić się logopedy, coacha rodzinnego, pedagogów;
-wykonać ozdoby świąteczne, posłuchać o świątecznych tradycjach;
-wziąć udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół Mazowsze.

W związku z tym, że zajęcia odbywały się w Niedzielę Palmową, osoby uczestniczące w zajęciach zostały również zaproszone do wzięcia udziału w największej procesji z palmami w Warszawie. Procesja była sprawowana według bardzo starego, średniowiecznego rytu. Pieśni gregoriańskie zaśpiewał Bornus Consort (dyrygował Marcin Szczyciński), a procesji towarzyszyła bielańska orkiestra dęta Krzysztofa Tomaszewskiego.