Cele Fundacji

Celami głównymi Fundacji są:

 • Budowanie warunków dla uznania i docenienia znaczenia rodzin w zyciu gospodarczym,
  społecznym, politycznym i kulturalnym.
 • Tworzenie i utrwalenie pozytywnego wizerunku rodzin oraz ich społecznego odbioru.
 • Wzmacnianie możliwości realizacji podstawowych funkcji rodziny.
 • Informowanie o innowacyjnych przedsięwzięciach promowania instytucji rodziny w życiu
  gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym na różnym szczeblu
  (lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim).
 • Wielowymiarowe wsparcie rodzin oraz ich członków, w szczególności osób w trudnych
  sytuacjach życiowych.
 • Tworzenie możliwości współpracy rodziny z instytucjami lokalnymi o charakterze
  opiekuńczym, asystenckim, edukacyjnym i wychowawczym.