Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Organizowanie kampanii społecznych i promocyjno-reklamowych dla realizacji celów
  statutowych.
 • Inicjowanie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach oraz
  projektach badawczych, promocyjnych, edukacyjnych i wdrożeniowych oraz realizacja
  innych działań upowszechniających i wspierających cele Fundacji.
 • Działania poradnicze, edukacyjne i wychowawcze na rzecz rodziny oraz instytucji z nią
  współpracujących, w tym rozwój kadr świadczących usługi społeczne na rzecz rodzin.
 • Działania asystenckie i opiekuńcze na rzecz członków rodzin, w szczególności osób
  w trudnych sytuacjach życiowych, niesamodzielnych, starszych.
 • Profesjonalizacja i rozwój usług społecznych związanych z wielowymiarowym wsparciem
  rodzin.
 • Działania aktywizujące wszystkich członków rodzin, w tym wspierające współprace
  międzypokoleniową.
 • Inicjowanie, realizowanie i wspieranie przedsięwzięć wspierających rodziny w kraju i za
  granica, w tym rodziny polskie przebywające i zamieszkujące za granica.
 • Tworzenie sieci współpracy instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych na
  rzecz organizacji wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji.
 • Wsparcie i podnoszenie jakości pracy instytucji edukacyjnych i wychowawczych
  współpracujących z rodzinami (przedszkoli, szkół i placówek oświatowych) przez
  organizacje przedsięwzięć koncepcyjnych, badawczych, edukacyjnych, wdrożeniowych
  oraz programów mobilności edukacyjnej.