Partnerzy

Fundacja „Popieram Rodzinę” przy realizacji przedsięwzięć i projektów współpracuje z:

Edu Research Polska Sp. Z o.o.

Działa od roku 2012. Głównym obszarem działalności są usługi o charakterze analityczno-badawczym, rozwojowym, konsultingowo-doradczym. Specjalizuje się także w szeroko pojętych działaniach oraz pracach wdrożeniowych i rozwojowych. Realizują oraz pomagają realizować przedsięwzięcia w obszarze działań społecznych, związane m.in. z profesjonalizacją usług społecznych oraz dostarczaniem nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań w tym zakresie. Od wielu lat oferują również usługi coachingowe, poradnicze, superwizyjne dla różnych grup odbiorców.


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną

Od lat znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych uczelni publicznych w Polsce. Uczelnia prowadzi badania naukowe, zapewnia dostęp do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim, którzy mają do tego prawo, upowszechnia i udostępnia wiedzę, kształci kadry naukowe, wykonuje ekspertyzy naukowe na użytek instytucji zewnętrznych, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi, władzami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego, instytucjami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju.


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Ruch Karan powstał w 1987r. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN to kontynuacja i rozszerzenie działań Ruchu. Swoją działalność zarejestrowało w maju 1992 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich dysfunkcji społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniu od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość.


Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. we Włoszech

W roku 1575 kard. Stanisław Hozjusz poprosił papieża o utworzenie w Rzymie ośrodka, w którym mogliby znaleźć opiekę pielgrzymi przybywający z Polski. Trzy lata później otrzymał w darze dla narodu polskiego kościół Najświętszego Zbawiciela. Kardynał sam zatroszczył się o to, aby przy kościele powstało hospicjum, w którym pielgrzymi, zwłaszcza ubodzy, mogli znaleźć schronienie. W roku 1757 król Polski August III odnowił oraz zatwierdził statuty Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Obowiązują one do dzisiaj i potwierdzają, że jednym z celów istnienia tego ośrodka jest troska o pielgrzymów przebywających w Wiecznym Mieście.


Polska Misja Katolicka w Niemczech

Polska Misja Katolicka w Niemczech składa się z 65 Misji skupionych w pięciu dekanatach. W duszpasterstwie polonijnym posługuje obecnie 116 księży. Połowa z nich to zakonnicy, pozostała część stanowią kapłani wywodzący się z różnych diecezji polskich. W duszpasterstwie pracuje także 11 sióstr zakonnych. Duszpasterze polscy odprawiają systematycznie niedzielne i świąteczne Msze św., głoszą Słowo Boże, przygotowują do sakramentów, odwiedzają chorych oraz słuchają spowiedzi św. Msze św. w języku polskim odprawiane są regularnie w ok. 313 kościołach lub kaplicach na terenie Niemiec.


Polska Misja Katolicka we Francji

Polska Misja Katolicka we Francji została powołana 17 lutego 1836 roku, z inicjatywy księży Piotra Semenenko, Hieronima Kajsiewicza i Aleksandra Jełowickiego. Celem Misji było w tym czasie wsparcie duchowe i materialne Polaków, którzy znaleźli się w Paryżu w czasie tzw Wielkiej Emigracji. Jej przedstawiciele brali udział w najważniejszych wydarzeniach z historii Francji, udzielali pomocy ofiarom działań wojennych. Rozwój i działanie Misji były związane z kolejnymi falami polskiej emigracji do Francji.


Polska Misja Katolicka w Hiszpanii

Duszpasterstwa Polaków w Hiszpanii rozpoczyna się tuż po II wojnie światowej,  a dzisiaj obejmuje Polaków rozsianych po całym kraju, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Jest około 20 placówek, gdzie gromadzą się Polacy na niedzielne Msze św. Nabożeństwa i spotkania w ciągu tygodnia. Ośrodki te w większości obsługiwane są przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przez księży Werbistów, Redemptorystów i księży diecezjalnych. Duszpasterstwo polskie nie posiada swoich własnych struktur. Cała misja opiera się na współpracy z Kościołem Lokalnym oraz z Konferencją Episkopatu Polski, której  delegatem jest obecnie ks. Bp Wiesław Lechowicz wspierany przez Polską Radę Duszpasterstwa Europy Zachodniej.