Polonia

Fundacja „Popieram Rodzinę” realizuje przedsięwzięcia mające na celu wspieranie polskich rodzin za granicą.

Polska rodzina na emigracji znajduje się w sytuacji wyjątkowej. Zdaniem A.Pawłowskiego „Istnieje kilka specyficznych kulturowo zakresów życia społeczności polskiej poza granicami kraju, których nie może przejąć społeczeństwo lokalne. Do tych zakresów obok duszpasterstwa, szkolnictwa polskiego oraz polskiej kultury, zaliczyć należy z całą pewnością kompleks spraw rodzinnych, a zwłaszcza poradnictwo rodzinne dla Polaków (POLSKIE RODZINY ZA GRANICĄ, Referat na II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, maj 2001).

Polska rodzina jako instytucja spełnia w warunkach emigracyjnych znacznie ważniejszą rolę niż w kraju. Musi spełniać dodatkowe funkcje, także te, które w Polsce przejmuje społeczeństwo – przekazanie młodemu pokoleniu wiary w przodków oraz tradycji i kultury narodowej, aby umożliwić integracje ze społeczeństwem lokalnym bez utraty własnej tożsamości narodowej. Szczególnie ważną rolą jest kompensowanie napięć i trudności w funkcjonowaniu w obcym środowisku (trudności ekonomiczne, niski status, kompleks obcego itp.). Rodziny polonijne pozbawione są wsparcia adekwatnego do ich potrzeb i uwzględniającego specyficzne warunki ich funkcjonowania i szerszy kontekst społeczny.